Skip to content

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

mając na celu osiągnięcie zgodności z RODO, pragniemy przekazać Państwu informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez naszą Kancelarię.

Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. WSKAZANIE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Brodziak- Grzyb, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 26 lok. 1, 42-200 Częstochowa, NIP: 5742021313, tel. 733 340 113, e-mail: [email protected]

 1. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

 1. dokonania wyceny usługi w związku z zapytaniem za pośrednictwem formularza e-porada (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. zawarcia i wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi (6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
 6. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.
 1. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości, takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
 • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
 • dane identyfikacji podatkowej – jeżeli jest to konieczne dla prawidłowej realizacji umowy;
 • dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeżeli jest to konieczne dla prawidłowej realizacji umowy;
 • dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeżeli jest to konieczne dla prawidłowej realizacji umowy;
 • dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej – jeżeli jest to konieczne dla prawidłowej realizacji umowy;
 • dane dotyczące stanu cywilnego – jeżeli jest to konieczne dla prawidłowej realizacji umowy;
 1. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty wspierające Administratora w prowadzeniu działalności gospodarczej, tj.:

 • współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 • podmioty świadczące usługi: konsultacyjne; księgowo- finansowe; pocztowe oraz kurierskie
 1. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W każdej chwili (o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą) przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa (celem skorzystania z nich należy skontaktować się z Kancelarią):

 1. prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  3. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/ Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/ Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 2. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRATOROWI

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt II b powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym.

W przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt II a i c, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym.

Podanie danych osobowych we wszystkich ww. celach jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z kancelarią, gdyż odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

 1. PROFILOWANIE ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Informujemy, że decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

KLIKNIJ I ZADZWOŃ!