CZYM JEST ZACHOWEK
pixabay.com

W przypadku, gdy za życia nie spiszemy testamentu lub też w inny sposób nie uregulujemy kwestii naszego majątku – nasi najbliżsi będą dziedziczyć na podstawie ustawy.

W swojej praktyce dostrzegam jednak, że coraz częściej spadkodawcy pragnąc rozporządzić swoim majątkiem wedle własnej woli – spisują testament. (Testament możemy napisać sami, bądź w celu wzmocnienia jego wartości udać się do notariusza. W każdej chwili możemy go zmienić, bądź też odwołać. W jego treści możemy ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku dowolną, wybraną przez siebie osobę, także spoza kręgu najbliższych krewnych).

Możliwość sporządzenia testamentu, a tym samym zadecydowania o swoim majątku w sposób zupełnie dowolny, niejako stało się powodem do utworzenia instytucji zachowku. Najprościej ujmując, zachowek to pewna forma rekompensaty, przewidziana dla najbliższych spadkodawcy, którzy zostali przez spadkodawcę zupełnie pominięci w testamencie, a którzy normalnie dziedziczyliby gdyby spadkodawca nie pozostawił testamentu.

Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego – „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).”

Jeżeli zatem zostałeś pominięty w testamencie, a należysz do grona uprawnionych możesz domagać się zachowku od tego kto otrzymał spadek. Jeśli spadkobierca testamentowy dobrowolnie nie chce wypłacić kwoty tytułem zachowku warto wystąpić na drogę postępowania sądowego.