Szanowne Panie,

z uwagi na fakt, że temat dotyczy wyłącznie kobiet, niniejszy wpis kierujemy przede wszystkim do Was.

Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 roku:

’’ Art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.’’

O co chodzi?

EMERYTURY DLA KOBIET 1953Przepis, który był przedmiotem badania Trybunału obowiązywał od 1 stycznia 2013 roku. Panie urodzone w 1953 roku, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury przed 2013 r., a następnie w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego (60 lat) przechodziły na powszechną emeryturę – ZUS będąc związanym brzmieniem ustawy o FUS, obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. przyznawał emeryturę powszechną, wyliczając jej wysokość w taki sposób, że podstawę obliczenia emerytury pomniejszano o kwotę świadczeń pobranych uprzednio przez ubezpieczoną w ramach tzw. wcześniejszej emerytury. W konsekwencji, przeliczona przez ZUS emerytura powszechna była znacznie niższa aniżeli uprzednio pobierana emerytura wcześniejsza.

W związku z wyżej cytowanym Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że powyższe zasady obliczania emerytury powszechnej są niekonstytucyjne, kobiety urodzone w 1953 roku zyskały szansę na wyższe świadczenie emerytalne.

Przeliczenie emerytur nie następuje jednak z urzędu. W tym celu konieczne jest podjęcie stosownych działań.

Należy się pośpieszyć.

Wszystkie kobiety urodzone w 1953 roku, które swój ’’bój’’ o emeryturę powszechną toczyły przed Sądem, mają czas do 23 czerwca, aby wznowić postępowanie.

Panie, które z kolei poprzestały na decyzjach ZUSu bez kierowania sprawy do Sądu, miały czas do 23 kwietnia na podjęcie odpowiednich działań przed ZUSem. Jednak, te które to uczyniły, a ZUS wydał decyzję odmowną, powinny swoich praw dochodzić przed Sądem. Termin na odwołanie wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podsumowując – opisany temat dotyczy wyłącznie kobiet urodzonych w 1953 r., którym przed 1 stycznia 2013 r., ZUS przyznał wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i którym następnie w 2013 roku przyznał emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, a podstawą jej obliczenia był art. 25 ust.1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.