Upadłość konsumencka to nie wytwór szarlatanów i kolejne obiecanki cacanki, a prawnie uregulowana instytucja, która odbywa się pod kontrolą sądu i syndyka.

  • Masz poważne problemy finansowe?
  • Od lat zmagasz się z licznymi długami?
  • Masz komornika i toczy się wobec Ciebie wiele postępowań egzekucyjnych?
  • Pogubiłeś się i nie jesteś w stanie już zliczyć swoich zobowiązań i ustalić ich aktualnej wysokości?
  • Przez wiele lat Twoje długi były zbywane na rzecz kolejnych firm windykacyjnych, przez co nie wiesz kto aktualnie jest Twoim wierzycielem?
  • Długi powstały również w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą?
  • Chcesz odzyskać równowagę finansową?

Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś twierdząco, to skorzystaj z upadłości konsumenckiej. Wydaje się, że w aktualnym stanie prawnym jest to jedyny realny sposób, na to aby móc wyjść z długów.

 

 

Procedura ta zwana jest potocznie ’’UPADŁOŚCIĄ KONSUMENCKĄ’’. Ustawodawca posługuje się jednak formalnie pojęciem upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Chcąc ogłosić upadłość konsumencką nie możesz na dzień składania wniosku być przedsiębiorcą, gdyż jak sama nazwa wskazuje, postępowanie to dedykowane jest wyłącznie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców ustawa reguluje odrębny tryb postępowania.

Upadłość konsumencka nie jest nowością. Od wielu lat z powodzeniem podobne rozwiązania funkcjonują w systemach prawnych innych państw. Do polskiego porządku prawnego, została wprowadzona ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze z 5.12.2008 r. Początki były jedn

ak trudne, a sama możliwość skorzystania z upadłości uwarunkowana spełnieniem wymogów, często wręcz niemożliwych do wykonania. Nieliczni byli w stanie zrealizować warunki stawiane im przez ustawę do ogłoszenia upadłości.

Upadłość konsumencka Częstochowa

Przepisy dotyczące upadłości, z racji niedostosowania ich w pierwotnej wersji do realiów, były na przestrzeni 2009-2019 r. dwukrotnie zmieniane.

Ostatnia zmiana z 2019 r., spowodowała, że obecnie co do zasady każdy może uzyskać oddłużenie w wyniku przeprowadzenia procedury przewidzianej ustawą Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku.

Zmiany, które weszły w życie 24 marca 2020 roku przybliżyły nas w swojej strukturze do upadłości funkcjonujących w zachodnich porządkach prawnych. Obecnie uważa się, że mamy w Polsce jedne z bardziej liberalnych przepisów dotyczących możliwości oddłużania.    

Co zrobić, aby wszcząć procedurę?

Nie ma znaczenia czy prowadziłeś/aś działalność gospodarczą, kiedy ją prowadziłeś/aś, czy długi powstały w związku z nią, czy są długami osobistymi. Bez znaczenia pozostaje również okoliczność, że nie posiadasz żadnego majątku, który można spieniężyć, czy to, że masz tylko jednego wierzyciela.

Jedynym warunkiem jaki musisz spełnić, aby móc złożyć wniosek o upadłość konsumencką jest popadnięcie w tzw. stan niewypłacalności oraz prawidłowe sporządzenie wniosku. Zgodnie z ustawą, pod pojęciem dłużnika niewypłacalnego należy rozumieć osobę, która utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. A domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.

Wniosek o ogłoszenie upadłości winien spełniać ogólne wymogi formalne pisma procesowego oraz szczególne wymagania przewidziane art. 4911 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym Sądzie.

W celu prawidłowego zredagowania wniosku i ustalenia wszystkich kwestii, warto skorzystać z pomocy prawnika (radcy prawnego lub adwokata).